Vladimir RybnikovE-mail: Vladimir.Rybnikov@desy.de

Permanent address:
Klara Zetkin str, 25-2-126, 125130 Moscow, Russia.
Phone:(095) 154-88-27.

Present address:
DESY HERA-B/F15, Notkestrasse 85, 22607 Hamburg, Germany.
Phone:(040) 8998-4846.


Education:

Technical summary:

Experience: